Политика за поверителност

Ние сме отговорни за сигурността на Вашите лични данни. За нас е важно Вие да знаете каква лична информация събираме, защо го правим и какво значи това за Вас. Този документ е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и който, заедно със Закона за защита на личните данни, ще осигури засилена защита на личните данни. Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред Вас за обработването на личните Ви данни. Целта на документа е да Ви запознае с най-важните аспекти при обработването на Вашите лични данни и основните права и задължения съгласно GDPR.  

От каква информация имаме нужда?

В процеса на предоставяне на нашите услуги ние събираме информация за Вас: 
 • Идентификационни данни и информация за контакт; 
 • Информация относно направени дарения. 
В някои случаи ние можем да използваме Ваши данни независимо, че не сте наш дарител или потребител, напр. ако сте действителен собственик или член на управителен/надзорен орган на наш дарител. Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране. Ако не ни предоставите необходима информация, това може да ни попречи да Ви предоставим исканата от Вас услуга или да продължим да Ви я предоставяме.  

Как ще използваме тази информация?

Ние събираме Вашите данни за да изпълним свои законови задължения, за да изпълним свои договорни задължения, във връзка с легитимния си интерес при предоставяните от нас услуги, както и за да подобрим предлаганите услуги на Вас и на нашите клиенти като цяло. 
Ние няма да разкрием Вашите лични данни на трети лица, но можем да ги предоставим на: 
 • съдилища и други компетентни органи – в съответствие с или както е предписано от закона; 
 • доставчици на услуги, необходими за осъществяването на извършваната от нас дейност; 
 • всяко лице, което може да упълномощите, или което може да бъде упълномощено съгласно сключен между нас договор. 
Ние изискваме от всяка организация, на която разкриваме Вашата информация или която може да я получи от наше име, да гарантира нейната поверителност и да я обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните.  

Как ще съхраняваме вашата поверителна информация?

Вашата информация ще се съхранява в нашия защитен CRM и на хартиени файлове. Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация.  

Колко дълго съхраняваме Вашите данни?

Времето за съхранение на Вашите данни зависи от нормативно установените регулаторни срокове, приложими към нашата дейност.  

Вашите права съгласно Общия регламент

Съгласно Общия регламент Вие може да:
 • поискате копие от личната информация, която съхраняваме за Вас;
 • поискате да отстраним фактически неточности в съхраняваната за Вас информация;
 • възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на легитимния интерес; 
 • възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на директен маркетинг; 
 • искате заличаване на Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба; 
 • поискате информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на Ваши лични данни. 
Ако желаете да упражните своите права като субект на лични данни, може да се свържете с нас на контактната форма на сайта.
Търсене